اسباب کشی منزل در اصفهان | قیمت باربری اصفهان | مشتاق بار | moshtaghbar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

فرموله می‌کنیم.#قطارها در سکوی تحمیل یک اشغال p در زمان?

برنامه‌ریزی نداشته باشد (یعنی اسباب کشی منزل اصفهان ?

zr0fA zzð Þ ¼ < 360در غیر این صورت> 180> zo!

انتخاب پارامترهای ضریب wA، wD و wC مبادله بین؟

فهرست تصاویر

شکل 1 اسباب کشی منزل اصفهان

شکل 2 قیمت باربری اصفهان

فرموله می‌کنیم.#قطارها در سکوی تحمیل یک اشغال p در زمان?

¼ aðbÞ r و xb dðbÞ یا xb:b A A b A DX:;p X:;pبرای اسباب کشی منزل در اصفهان سکوی منحصر به فرد در هر سکوی p، این تفاوت باید برای هر نقطه زمانی ورود an و برای هر سکوی p کوچکتر یا برابر با 1 باشد.aðbÞ r anxb dðbÞ o anxb r1, 8an AfaðbÞ9bAA:;pg, 8pAP:b A A b A DX:;p X:;pبا (5.7) تعداد قطارها در هر سکوی غیر منفی قیمت باربری اصفهان است0raðbÞ r an xb dðbÞ o anxb r1, 8an AfaðbÞ9bAA:;pg, 8pAP: ð5:8Þb A A b A DX:;p X:;pموارد فوق سه نوع محدودیت را معرفی کردند(5.6) – (5.8) همراه با محدودیت های قبلی (5.2) و (5.3) تضمین می کند.شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان را نشان می دهد.

که قطارها در همان اسباب کشی منزل در اصفهان سکو و به ترتیب زمانی درست می رسند و حرکت می کنند. (این مورد به طور رسمی در ضمیمه مورد بحث قرار گرفته است.)5.2.5. فرمولاسیون moshtaghbar چند هدفه دو سطحیهدفی که ما روی آن تمرکز می کنیم، به حداکثر رساندن رضایت مسافران است که با دقت و قابلیت اطمینان اندازه گیری می شود. برای این منظور ما سه معیار قیمت باربری اصفهان را در نظر می گیریم که بعداً در یک تابع هدف f (معادل (5.1)) به صورت مجموع وزنی به صورت زیر جمع می شوند.1. همه قطارها را برنامه ریزی کنید (قابلیت اطمینان). در اصل مدل توصیف‌شده ممکن است.

اسباب کشی منزل در اصفهان | مشتاق بار | moshtaghbar
اسباب کشی منزل در اصفهان | مشتاق بار | moshtaghbar11

شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان

برنامه‌ریزی نداشته باشد (یعنی اسباب کشی منزل در اصفهان ?

یک پلکان ورودی و خروجی را به هر قطار اختصاص دهد) (Ineqs (5.2) و (5.3) ممکن است الزام‌آور نباشند). اما برای اینکه انگیزه ای برای برنامه ریزی همه قطارها وجود داشته باشد، تعداد قطارهای اعزامی به عنوان یک معیار بهینه سازی مشتاق بار در نظر گرفته شده است. هر مسدود کردن اختصاص داده شده 1 به کمک خواهد کرداین معیار عینیX Xf B xb: ð5:9Þt ATb ABt2. نارضایتی قیمت باربری اصفهان مسافران ناشی از تاخیر (وقت شناسی). هر قطار ارسال شده دارای زمان ورود و خروج است زمان. این زمان ها ممکن است از زمان ورود منتشر شده منحرف شود

^ ^و زمان اسباب کشی منزل در اصفهان حرکت dt و در نتیجه تاخیر ایجاد می کند.درنارضایتی مشتری ناشی از تاخیر بسته به میزان تاخیر و اینکه تاخیر در هنگام ورود یا خروج رخ داده است متفاوت است. ما این تحریف را با مرتبط کردن نارضایتی مشتری به تاخیر از طریق جریمه مدل س قیمت باربری اصفهان ازی می کنیمتابع fA برای تاخیر ورود و fD برای تاخیر خروج به عنوانX Xf A ^ xa,fAðaðaÞ در Þt ATa AAX Xtf D ^ xd:fDðdðdÞ dt Þt ATd ADتعریف fA و fD موضوع بحث است و می تواند توسط کارشناسان خدمات مشتری تعیین شود. ما برای مطالعه محاسباتی خود از یک تعریف ساده مجاز استفاده کردیم8.

zr0fA zzð Þ ¼ < 360در غیر این صورت> 180> zo!

0ð Þ ¼ <180fD z 8 1z در غیر این اسباب کشی منزل در اصفهان صورت:3. رضایت مسافر با حفظ ارتباطات (قابلیت اطمینان). به منظور ارائه خدمات راه آهن قابل اعتماد به2588 G. Caimi et al. / کامپیوترها و تحقیقات عملیات 39 (2012) 2578-2593شکل 9. توپولوژی تجمی قیمت باربری اصفهان ع شده منطقه ایستگاه راه آهن مرکزی برن، سوئیس.مشتریان، ارتباطات بین قطارها باید حفظ شود. رضایت مشتری به دست آمده توسط اتصالات حفظ شده می تواند متفاوت باشد و ما فرض می کنیم که آنها در یک ماتریس تخمین زده می شوند.شکل 2 قیمت باربری اصفهان را نشان می دهد.

W AR9T9 9T9 به اسباب کشی منزل در اصفهان عنوان بخشی از داده های ورودی. سپس رضایت کلی مسافران بر اساس اتصالات از طریق ارزیابی می شودجمع وزنیایکسf C ½ W t، t0 ct، t0:t، t0 AT، t at0این سه معیار بیشتر با جمع وزنی در یک تابع چند هدفه سلسله مراتبی ترکیب قیمت باربری اصفهان می شوند.f ¼ wB f B þwA f A þwD f D þwC f C : ð5:1Þما فرض می کنیم که برنامه ریزی تمام قطارها مهم ترین معیار برای رضایت مسافران است. بنابراین، ضریب هدف مربوطه wB باید به اندازه کافی بزرگ انتخاب شود، به طوری که این معیار بر دو معیار عینی دیگر در هر راه حل امکان‌پذیر تسلط داشته باشد.

قیمت باربری اصفهان | مشتاق بار | moshtaghbar
قیمت باربری اصفهان | مشتاق بار | moshtaghbar

شکل 2 قیمت باربری اصفهان

انتخاب پارامترهای ضریب wA، wD و wC مبادله بین؟

نارضایتی اسباب کشی منزل در اصفهان مسافران ناشی از تاخیرها و رضایت مسافران حاصل از اتصالات حفظ شده را تعیین می کند.به رویکرد جمع وزنی و انتخاب وزن ها توجه کنید. روش جمع وزنی روشی است که معمولاً هنگام بهینه‌سازی بر روی چندین معیار استفاده می‌ش قیمت باربری اصفهان ود. علاوه بر این، اساساً ذهنی است، زیرا یک توزیع کننده یا هر متخصصی باید وزنه ها را تامین کند. انتخاب وزن‌ها نشان‌دهنده اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر از نظر رضایت مسافران است. ما فرض می کنیم که این وزن ها به عنوان بخشی از داده های ورودی داده می شود.

با این وجود، حتی در صورت مشتاق بار عدم امکان، زمان محاسباتی بالاتر از 1 دقیقه در یک مرحله برنامه ریزی هرگز تجربه نشد. این بسیار مهم است، زیرا 1 دقیقه برای بازه زمانی فرکانس moshtaghbar برنامه ریزی مجدد انتخاب شد. زمان مورد نیاز برای ساخت مدل معمولا زیر یک ثانیه و حداکثر 3 ثانیه بود. شبیه سازی روز عملیاتی تقریباً 1.5 ساعت طول کشید.

اندازه نمونه های مسئله با تعداد متغیرهای؟

باینری (شکل 11(a)) و تعداد محدودیت ها.

(شکل 11(b)) نشان داده شده است. تعداد؟

قطارهای (تخصیص نشده) (شکل 12) از جدول.

زمانی نبض سوئیس پیروی می کند؟

قطارها در حدود یک ساعت کامل.