باربری در اصفهان | قیمت وانت بار | مشتاق بار | moshtaghbar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

زیرا دانش لازم برای شناسایی مشکلات بالقوه و جلوگیری?

رتبه‌بندی جایگزین ‌های اهمیت 3PL باربری اصفهان  ?

عوامل ارزیابی اهمیت رتبه بندی 3PLهای جایگزین A1 A2 A3?

شارکت این بخش‌ها می‌تواند منجر به قیمت وانت!

فهرست تصاویر

شکل 1 باربری اصفهان

شکل 2 قیمت وانت

زیرا دانش لازم برای شناسایی مشکلات بالقوه و جلوگیری?

از وقوع برخی از آنه باربری در اصفهان ا را دارد. (یعنی توانایی در شناسایی و پیشگیری از مشکلات احتمالی).   اگر خطرات رخ دهد، A3 می‌تواند اقدامات اصلاحی مجدد را برای کاهش تأثیر مشکلات بر شرکت‌های ب قیمت وانت بار رون‌سپاری انجام دهد (یعنی مهارت‌های کاهش ریسک). علاوه بر این، A3 از نظر مالی سالم و دارای اعتبار است (به عنوان مثال، ثبات مالی). بودن جدول 6 مقایسه 3PLهای جایگزین با توجه  moshtaghbar به تحویل.در طرفین، افراد تماس A3 در اکثر مواقع در مواجهه با شرایط اضطراری در دسترس و مفید هستند (یعنی دسترسی افراد تماس در شرایط اضطراری).شکل 1 باربری در اصفهان را نشان می دهد.

بر اساس تجزیه و تحلیل فوق، باربری در اصفهان مزایای متعددی برای برون سپاری فعالیت های لجستیکی به A3 وجود دارد. به طور خلاصه، این انتخاب 3PL به افزایش رقابت شرکت سازنده قطعات هارد دیسک کمک می کند. ارزیابی 3PL با توجه به عوامل مبتنی بر هزینه نمی تواند مشتاق بار  تضمین کند که 3PL انتخاب ش قیمت وانت بار ده از نظر برآورده کردن اهداف تجاری و نیازهای سهامداران شرکت بهینه است زیرا همانطور که رویکرد پیشنهادی انجام شد، باید چندین معیار در نظر گرفته شود.عوامل ارزیابی اهمیت رتبه بندی 3PLهای جایگزین A1 A2 A3 A4 4. دقت انجام کمیت 0.063 0.152 0.068 0.539 0.2405. شرایط تحویل 0.065 0.123 0.069 0.310 0.5006. تحویل به موقع 0.112 0.121 0.058 0.521 0.301.

باربری در اصفهان | مشتاق بار | moshtaghbar
باربری در اصفهان | مشتاق بار | moshtaghbar

شکل 1 باربری در اصفهان

رتبه‌بندی جایگزین ‌های اهمیت 3PL باربری در اصفهان  ?

0.031 0.015 0.112 0.081رتبه 3 4 1 2دبلیو هو و همکاران / سیستم های خبره با برنامه های کاربردی 39 (2012) 10841-10850 10849جدول 7مقایسه 3PLهای جایگزین با توجه به انعطاف‌پذیری. عوامل ارزیابی اهمیت رتبه بندی 3PLهای جایگزینA1 A2 A3 A7. سازگاری با کاربران 0.089 0.240 0.161 0.534 قیمت وانت بار 0.0638. انعطاف در افزایش ظرفیت تولید 0.005 0.198 0.290 0.427 0.0919. دسته  moshtaghbar خدمات 0.054 0.240 0.115 0.577 0.073رتبه‌بندی‌های اهمیت 3PL جایگزین 0.035 0.022 0.081 0.01 رتبه 2 3 1  جدول 8 مقایسه 3PLهای جایگزین با توجه به کیفیت. عوامل ارزیابی اهمیت رتبه بندی 3PLهای جایگزین A1 A2 A3 A410.

نرخ عالی 0.047 0.114 0. باربری در اصفهان 053 0.393 0.43511. مراجع از مشتریان فعلی 0.002 0.101 0.059 0.515 0.333 12. قابلیت اطمینان کیفیت 0.028 0.162 0.062 0.531 0.249 13. برنامه TQM اجرا شده 0.009 0.130 0.108 0.271 0.493رتبه‌بندی‌های اهمیت 3PL جایگزین 0.011 0.005 0.037 0.0 قیمت وانت بار 33رتبه 3 4 1 2جدول 9مقایسه 3PLهای جایگزین با توجه به فناوری.عوامل ارزیابی اهمیت رتبه بندی 3PLهای جایگزینA1 A2 A3 A4 14. قابلیت های سیستم اطلاعات 0.103 0.577 0.078 0.168 0.17915. قابلیت های بهینه سازی 0.084 0.480 0.114 0.329 0.06916. تجهیزات فیزیکی 0.106 0.467 0.137 0.321 0.073رتبه‌بندی‌های اهمیت 3PL جایگزین 0.149 0.032 0.079 0.032 رتبه 1 3 2 3 جدول 10 مقایسه 3PLهای جایگزین با توجه به ریسک.

عوامل ارزیابی اهمیت رتبه بندی 3PLهای جایگزین A1 A2 A3?

A417. توانایی در شناسایی و باربری در اصفهان پیشگیری از مشکلات احتمالی 0.051 0.147 0.243 0.548 0.06818. دسترسی افراد تماس در شرایط اضطراری 0.030 0.445 0.078 0.321 0.16419. ثبات مالی 0.024 0.071 0.134 0.476 0.323 20. مهارت های کاهش خطر 0.033 0.126 0.260 0.549 0. قیمت وانت بار 066 رتبه‌بندی‌های اهمیت 3PL جایگزین 0.027 0.027 0.067 0.018 رتبه 2 2 1 4 6. نتیجه گیری این مقاله یک رویکرد تصمیم‌گیری فازی چند معیاره یکپارچه را برای اندازه‌گیری عملکرد 3PLهای جایگزین ایجاد کرد. یک مطالعه موردی برای نشان دادن نحوه عملکرد آن ارائه شد. در این رویکرد، QFD برای ترجمه الزامات ذینفعان شرکت سازنده قطعات هارد دیسک به 20 عامل ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت. شکل 2 قیمت وانت بار را نشان می دهد.

قبلاً برای محک زدن 3PL ها اس باربری در اصفهان تفاده می شد. AHP فازی برای تعیین رتبه بندی اهمیت و وزن رابطه در HOQ به طور مداوم استفاده شد. مزیت اصلی این رویکرد یکپارچه این است که عوامل ارزیابی مورد علاقه ذینفعان هستند. این تضمین می کند که 3PL انتخاب شده به اهداف تجاری دست خواهد یافت و ذینفعان را بیشتر راضی می کند. مزیت دیگر این است که این رویکرد می‌تواند یکسان و قابل ا قیمت وانت بار عتماد بودن معیار را تضمین کند. علاوه بر این، رویکرد یکپارچه شامل تیمی از افراد به نمایندگی از بخش های مختلف عملکردی است که در انتخاب 3PL مشارکت دارند: امور مالی، تدارکات/حمل و نقل، تولید و بازاریابی. فعال

قیمت وانت بار | مشتاق بار | moshtaghbar
قیمت وانت بار | مشتاق بار | moshtaghbar

شکل 2 قیمت وانت بار

 شارکت این بخش‌ها می‌تواند منجر به قیمت وانت بار!

نیازمندی‌ها یا «آنچه» در هر باربری در اصفهان مرحله از این فرآیند ترجمه شود، و مکانیزمی برای انتقال دانش ضمنی فراهم کند – دانشی که توسط یک فرد یا بخش شناخته شده است اما در غیر این صورت نمی توان از طریق شرکت اطلاع رسانی کرد. بنابراین، رویکرد پیشنهادی از رویکردهای مرسوم برای برون سپاری لجستیک استراتژیک بالاتر است. در آینده نزدیک، یک تحلیل حساسیت باید انجام شود تا تأثیر تغییرات در سطوح اهمیت عوامل مختلف بر نتیجه نهایی بررسی شود.منابBottani, E., & Rizzi, A. (2006). یک روش TOPSIS فازی برای حمایت از برون سپاری خدمات لجستیک. مدیریت زنجیره تامین: مجله بین المللی، 11، 294-308.

Efendigil, T., Önüt, S., & Kongar, E. (2008). یک ر مشتاق بار  ویکرد جامع برای انتخاب یک ارائه دهنده تدارکات معکوس شخص ثالث در صورت وجود ابهام. کامپیوتر و مهندسی صنایع، 54، 269-28710850 W. Ho et al. / سیستم های خبره با برنامه های کاربردی 39 (2012) 10841-10850Göl, H., & Çatay, B. (2007).

انتخاب ارائه دهنده تدارکات شخص ثالث:?

دیدگاه های یک شرکت خودروسازی ترکیه. مدیریت.

زنجیره تامین: مجله بین المللی، 12، 379-384Ho, W., Dey, P. K., & ?

Lockström, M. (2011). منبع یابی استراتژیک: رویکرد.

ترکیبی QFD و AHP در تولید. مدیریت زنجیره تامین: ?

مجله بین المللی، 16، 446-461.Isıklar, G., Alptekin, E., & Büyüközkan, G. (2007).