از این کارتن های مشتاق بار(moshtaghbar) استفاده کنید.کارتن های بزرگ و مقاوم. برای حمل اثاثیه منزل در اصفهان این...